*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:20 น. [+50] 21800 - 21900 --- >

บันทึกงานสัมมนา “ทิศทางทอง ทิศทางโลก รวมพลคนทองคำ 2017” วันที่ 18 ก.พ. 2560

ณ วันที่ 20/03/2560

   สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทองคำ จัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ภายใต้ชื่อ ทิศทางทอง ทิศทางโลก รวมพลคนทองคำ 2017 โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการค้าทองคำ รวมถึงนักลงทุนในทองคำ และบุคคลที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ราคาทองคำ ปี 2017 รวมถึงได้รับฟังการแสดงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนักวิชาการ และผู้ค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทย   

   ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมค้าทองคำ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจโลกจาก บลจ.บัวหลวง คุณทนง ขันทอง และศูนย์วิจัยทองคำ ในการเสวนาหัวข้อ "ทิศทางทอง ทิศทางโลก 2017" ในช่วงแรก และในช่วงที่สอง เสวนาในหัวข้อ ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทอง 2017 โดยวิทยากรจากผู้ประกอบการค้าทองคำ 5 ท่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ยอมรับในวงการค้าทองคำเป็นอย่างมาก

 
ช่วงที่ 1 (PART1/2) "ทิศทางทอง ทิศทางโลก 2017" 1 ชั่งโมง 1 นาที
 
 
 
ช่วงที่ 2 (PART2/2) “ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทอง 2017” 1 ชั่งโมง 25 นาที
 
 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1 ศูนย์วิจัยทองคำ : ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล

2 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

3 บริษัท ออสสิริส จำกัด : คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

4 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด : คุณธนรัชต์ พสวงศ์

5 บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด : คุณวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี

6 บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด : คุณพิพัฒน์ วชิรลาภไพฑูรย์

ฉบับเต็ม 2 ชั่งโมง 28 นาที