*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ประกาศสมาคมค้าทองคำ เรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ณ วันที่ 01/06/2563

     เนี่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้

    ทำให้ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคำเป็นวงกว้าง บริษัทผู้ค้าทองคำในหลายประเทศทั่วโลกปิดทำการซื้อขาย สืบเนื่องจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายทองคำในตลาดโลก ส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และการกำหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวะการณ์ปกติ รวมทั้ง เกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้า-ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดไฟลท์บิน และมาตรการ การผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุหลายประการข้างต้น จึงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศอย่างรุนแรง

    ในการนี้ สมาคมค้าทองคำ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก ทองคำ เพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทย มีความสมดุลและเป็นธรรมโดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตินี้

    จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

    ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2563

    สมาคมค้าทองคำ         

===============================================================================

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค้าทองคำอย่างรุนแรงตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งสมาคมค้าทองคำได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาทองคำในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยการปรับส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา อันเป็นผลทำให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทยมีความสมดุลมากขึ้นภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายได้ตามปกติ และผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักของตลาดทองคำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 
    ในปัจจุบัน ปัญหาราคาทองคำในตลาดโลกใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยส่วนต่างราคาซื้อขายทองคำแท่งของผู้ค้าในต่างประเทศได้ปรับแคบลง จากเดิมที่ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ลงมาอยู่ที่ 5-10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ในปัจจุบัน แต่ปัญหาเรื่องการขนส่งทองคำระหว่างประเทศที่ยังคงดำรงอยู่ ซึ่งคาดหวังว่าสถานการณ์จะสามารถคลี่คลายได้ในเร็ววันนี้
 
    ดังนั้น สมาคมค้าทองคำ จึงมีมติกำหนดปรับลดส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนให้มีส่วนต่าง 200 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศสามารถดำเนินการอย่างได้มีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ยังไม่ปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
 
    ในการนี้ สมาคมค้าทองคำ ขอให้ความมั่นใจว่า สมาคมฯ จะพยายามทำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ธุรกิจค้าทองคำในประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
 
===============================================================================

    ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค้าทองคำอย่างรุนแรง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่ง สมาคมค้าทองคำ ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มาแล้ว 2 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศที่ สคท.(ป) 001/2563 เรื่อง ปรับส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 และ ประกาศที่ สคท.(ป) 002/2563 ปรับลดส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 200 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทยมีความสมดุล และภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ให้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักของตลาดทองคำทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ

   ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาราคาทองคำในตลาดโลกใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น สมาคมค้าทองคำ จึงมีมติกำหนดปรับลดส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน ให้มีส่วนต่าง 100 บาท ตามปกติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป