work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ประกาศสมาคมค้าทองคำ เรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ณ วันที่ 25/03/2563

     เนี่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้

    ทำให้ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคำเป็นวงกว้าง บริษัทผู้ค้าทองคำในหลายประเทศทั่วโลกปิดทำการซื้อขาย สืบเนื่องจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายทองคำในตลาดโลก ส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และการกำหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวะการณ์ปกติ รวมทั้ง เกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้า-ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดไฟลท์บิน และมาตรการ การผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุหลายประการข้างต้น จึงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศอย่างรุนแรง

    ในการนี้ สมาคมค้าทองคำ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก ทองคำ เพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทย มีความสมดุลและเป็นธรรมโดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตินี้

    จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

    ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2563

    สมาคมค้าทองคำ