*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สำนักงาน ปปง. เข้าหารือกับ สมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 13/02/2566

สำนักงาน ปปง. โดยพลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. พร้อมคณะ เข้าหารือกับสมาคมค้าทองคำ ซึ่งคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ

โดยสำนักงาน ปปง. ได้ขอความร่วมมือมายัง สมาคมค้าทองคำ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกฯ โปรดเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมลูกค้าที่มีลักษณะซึ่งทาง ปปง. ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมของกลุ่มฟอกเงินที่พบบ่อยในปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ /downloads/amlo/amlo_060266.pdf )

1. ธุรกรรมที่ ผู้โอนเงิน และ ผู้รับสินค้า ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

2. ธุรกรรมที่ เป็นการซื้อขายทองคำหนัก 50 บาท ขึ้นไป

3. กรณีลูกค้าหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่มาของเงิน หรือ ที่มาของทองคำที่นำมาขาย รวมถึงมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการแสดงตน หรือใช้เอกสารปลอมในการแสดงตน

หากพบธุรกรรมดังกล่าว ขอความร่วมมือสมาชิกฯ “รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ตามแบบรายงาน 1- 05- 10 /downloads/amlo/1-05-10.pdf ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน หลังพบเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของร้านทองในการประกอบธุรกิจ และไม่ให้ตกเป็นผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินโดยไม่มีเจตนา

สอบถามเพิ่มเติม คุณพีรพงศ์ฯ โทร. 0 2020 9000 ต่อ 53