*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ข้อมูลศูนย์วิจัยทองคำ

ศูนย์วิจัยทองคำ

www.goldresearchcenter.com

     

1. คำนิยาม

                “ศูนย์วิจัยทองคำ”หมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

                “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” หรือ Gold Price Sentiment Indexหมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นตามหลักทางสถิติโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

                “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” หรือ Gold Trader Consensusหมายถึง บทสรุปความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ค้าทองคำภายในประเทศและจัดรวบรวมเป็นบทสรุปรวม

 

2. วัตถุประสงค์

            สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันจัดหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับทองคำ รวมตลอดถึงการจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” โดยผลงานและการใช้ผลงานการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยจะต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3. สถานะ

            ศูนย์วิจัยทองคำมีสถานะเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษาของหน่วยงานของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท ทั้งสี่ฝ่ายไม่ได้มีเจตนาจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรแยกต่างหากจากสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยหรือบริษัท

 

4. ขอบเขตของความร่วมมือ

            4.1 รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ ประมวลผลและนำเสนอการวิจัย

            4.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

            4.3 จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยราคาทองคำ

            4.4 บริหารจัดการด้านข้อมูลและผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. คณะทำงาน

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะทำการแต่งตั้งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยทองคำ และตามขอบเขตความร่วมมือของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท โดยคณะทำงานจะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นว่าผลการวิจัยใดอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่นำออกเผยแพร่ได้

 

6. การใช้ข้อมูลและผลการวิจัย

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทมีสิทธินำผลการวิจัยไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมาใช้เพื่อการเผยแพร่ ซึ่งผู้นำไปใช้ และ/หรือ เผยแพร่จะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัย บริษัท ศูนย์วิจัยราคาทองคำ และบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและผลการวิจัย โดยทุกฝ่ายทราบดีว่าข้อมูลบุคคลและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลถือเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

 

7. ผู้ประสานงานติดต่อ

ฝ่ายสมาคมค้าทองคำ

                                นาย  พีรพงศ์ ฉัตร์ทอง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงานสมาคมค้าทองคำ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ

                        ที่อยู่ :    สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

                        โทรศัพท์ : 0-2020-9000 ต่อ 53

                        E-mail : peerapong@goldtraders.or.th

ฝ่ายสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

                                นาย  เลิศสิน  เลิศก้องประพันธ์ ผู้จัดการสมาคมสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

                        ที่อยู่ :    สมาคมเพชรพลอยเงินทอง

                                    42/1 เจริญกรุงซอย 2 วังบูรพา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

                        โทรศัพท์ : 0-2221-4456           

                        E-mail : lertsin_tja@hotmail.com

ฝ่ายมหาวิทยาลัย

                                อาจารย์ ดร.อัฐวุฒิ  ปภังกร  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                        ที่อยู่ :    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11

                                    126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

                        โทรศัพท์ : 0-2697-6101-5

                        E-mail : 

ฝ่ายบริษัท

                        ที่อยู่ :    เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 209 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

                        โทรศัพท์ : 0-2673-9911