*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 22 ม.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-50] 22250 - 22350 -- ครั้งที่ 2 เวลา 16:25 น. [+50] 22300 - 22400 --

รายนามคณะกรรมการ