*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-450] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 10:25 น. [-50] 24500 - 24600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:49 น. [+50] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:12 น. [+50] 24600 - 24700 -- ครั้งที่ 5 เวลา 13:20 น. [+50] 24650 - 24750 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:04 น. [+50] 24700 - 24800 -- ครั้งที่ 7 เวลา 14:45 น. [-50] 24650 - 24750 --ครั้งที่ 8 เวลา 16:06 น. [+50] 24700-24800 --

ข้อบังคับ,คำสั่ง,ประกาศ

ประกาศ สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ป) 001/2562 เรื่อง วันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ)

- ที่ สคท.(ป) 002/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2562 - 2563 (สมัยที่ 19)

- ที่ สคท.(ป) 003/2562 เรื่อง วันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ - วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)

- ที่ สคท.(ป) 004/2562 เรื่อง วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปี 2563

....

- ที่ สคท.(ป) 001/2563 เรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 (ปรับส่วนต่าง 300 บาท)

- ที่ สคท.(ป) 002/2563 เรื่อง การกำหนดราคาทองคำ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2 (ปรับส่วนต่าง 200 บาท)

- ที่ สคท.(ป) 003/2563 เรื่อง ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 63

- ที่ สคท.(ป) 004/2563 เรื่อง ให้ จนท.ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 

คำสั่ง สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 002/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมดูแลและพัฒนาธุรกิจทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม