*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+0] 19300 - 19400 ---

ข้อบังคับ,คำสั่ง,ประกาศ

ประกาศ สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ป) 004/2560 เรื่อง วันหยุดทำการ ของสมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ 26 ต.ค.60)

- ที่ สคท.(ป) 003/2560 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2560 - 2561 (สมัยที่ 18)

- ที่ สคท.(ป) 002/2560 เรื่อง การประกาศราคาทองคำ ในวันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ป) 001/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ ประจำปี พ.ศ.2560

- ที่ สคท.(ป) 003/2559 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสมาคมค้าทองคำ พ.ศ.2560

- ที่ สคท.(ป) 002/2559 เรื่อง ประกาศยกเลิกวันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ พ.ศ.2559

- ที่ สคท.(ป) 001/2559 เรื่อง การปรับเปลี่ยนราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณฯ และ ราคาค่ากำเหน็จ

- ที่ สคท.(ป) 001/2558 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2558 - 2559

- ที่ สคท.(ป) 002/2558 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2559

 

คำสั่ง สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 001/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพช่างทำทองรูปพรรณ

- ที่ สคท.(ค) 002/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 003/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 004/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและดูแลธุรกิจทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 005/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม