*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 29000 - 29100 --

สมาคมค้าทองคำจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ณ วันที่ 23/03/2561

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยได้มีการแถลงสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ
 
     โดยมีสมาชิกสมาคมค้าทองคำจากทั่วประเทศ รวมทั้ง ประธานชมรมร้านทองในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมค้าทองคำของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป