*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2565ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
ธันวาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
01/12/2565 (5) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20
01/12/2565 (4) 29,400.0029,500.001,904.0028,864.641,713.6025,978.181,523.2023,091.71857.0012,992.12666.0010,096.561,973.0029,910.68
01/12/2565 (3) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20
01/12/2565 (2) 29,400.0029,500.001,904.0028,864.641,713.6025,978.181,523.2023,091.71857.0012,992.12666.0010,096.561,973.0029,910.68
01/12/2565 (1) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20