*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

รายงานศูนย์วิจัยทองคำ

ศูนย์วิจัยทองคำคืออะไร ?

รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทองคำ (Gold Research Center)

>> เดือน มีนาคม 2556

>> เดือน เมษายน 2556  และ เดือนเมษายน(ฉบับพิเศษ)

>> เดือน พฤษภาคม 2556

>> เดือน มิถุนายน 2556

>> เดือน กรกฎาคม 2556

>> เดือน สิงหาคม 2556

>> เดือน กันยายน 2556

>> เดือน ตุลาคม 2556

>> เดือน พฤศจิกายน 2556

>> เดือน ธันวาคม 2556

>> เดือน มกราคม 2557

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2557

>> เดือน มีนาคม 2557

>> เดือน เมษายน 2557

>> เดือน พฤษภาคม 2557

>> เดือน มิถุนายน 2557

>> เดือน กรกฎาคม 2557

>> เดือน สิงหาคม 2557

>> เดือน กันยายน 2557

>> เดือน ตุลาคม 2557

>> เดือน พฤศจิกายน 2557

>> เดือน ธันวาคม 2557

>> เดือน มกราคม 2558

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2558

>> เดือน มีนาคม 2558

>> เดือน เมษายน 2558

>> เดือน พฤษภาคม 2558

>> เดือน มิถุนายน 2558

>> เดือน กรกฎาคม 2558

>> เดือน สิงหาคม 2558

>> เดือน กันยายน 2558

>> เดือน ตุลาคม 2558

>> เดือน พฤศจิกายน 2558

>> เดือน ธันวาคม 2558

>> เดือน มกราคม 2559

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2559

>> เดือน มีนาคม 2559

>> เดือน เมษายน 2559

>> เดือน พฤษภาคม 2559

>> เดือน มิถุนายน 2559

>> เดือน กรกฎาคม 2559

>> เดือน สิงหาคม 2559

>> เดือน กันยายน 2559

>> เดือน ตุลาคม 2559

>> เดือน พฤศจิกายน 2559

>> เดือน ธันวาคม 2559

>> เดือน มกราคม 2560

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2560

>> เดือน มีนาคม 2560

>> เดือน เมษายน 2560

>> เดือน พฤษภาคม 2560

>> เดือน มิถุนายน 2560

>> เดือน กรกฎาคม 2560

>> เดือน สิงหาคม 2560

>> เดือน กันยายน 2560

>> เดือน ตุลาคม 2560

>> เดือน พฤศจิกายน 2560

>> เดือน ธันวาคม 2560 และ รายงานผลการวิจัย โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคทองคำในประเทศไทย

>> เดือน มกราคม 2561

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2561

>> เดือน มีนาคม 2561

>> เดือน เมษายน 2561

>> เดือน พฤษภาคม 2561

>> เดือน มิถุนายน 2561

>> เดือน กรกฎาคม 2561

>> เดือน สิงหาคม 2561

>> เดือน กันยายน 2561

>> เดือน ตุลาคม 2561

>> เดือน พฤศจิกายน 2561

>> เดือน ธันวาคม 2561

>> เดือน มกราคม 2562

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2562

>> เดือน มีนาคม 2562

>> เดือน เมษายน 2562

>> เดือน พฤษภาคม 2562

>> เดือน มิถุนายน 2562

>> เดือน กรกฎาคม 2562

>> เดือน สิงหาคม 2562

>> เดือน กันยายน 2562

>> เดือน ตุลาคม 2562

>> เดือน พฤศจิกายน 2562

>> เดือน ธันวาคม 2562

>> เดือน มกราคม 2563

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2563

>> เดือน มีนาคม 2563

>> เดือน เมษายน 2563

>> เดือน พฤษภาคม 2563

>> เดือน มิถุนายน 2563

>> เดือน กรกฎาคม 2563

>> เดือน สิงหาคม 2563

>> เดือน กันยายน 2563

>> เดือน ตุลาคม 2563

>> เดือน พฤศจิกายน 2563

>> เดือน ธันวาคม 2563

>> เดือน มกราคม 2564

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2564

>> เดือน มีนาคม 2564

>> เดือน เมษายน 2564

>> เดือน พฤษภาคม 2564

>> เดือน มิถุนายน 2564

>> เดือน กรกฎาคม 2564

>> เดือน สิงหาคม 2564

>> เดือน กันยายน 2564

>> เดือน ตุลาคม 2564

>> เดือน พฤศจิกายน 2564

>> เดือน ธันวาคม 2564

>> เดือน มกราคม 2565

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2565

>> เดือน มีนาคม 2565

>> เดือน เมษายน 2565

>> เดือน พฤษภาคม 2565

>> เดือน มิถุนายน 2565

>> เดือน กรกฎาคม 2565

>> เดือน สิงหาคม 2565

>> เดือน กันยายน 2565

>> เดือน ตุลาคม 2565

>> เดือน พฤศจิกายน 2565

>> เดือน ธันวาคม 2565

>> เดือน มกราคม 2566

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2566

>> เดือน มีนาคม 2566

>> เดือน เมษายน 2566

>> เดือน พฤษภาคม 2566

>> เดือน มิถุนายน 2566

>> เดือน กรกฎาคม 2566

>> เดือน สิงหาคม 2566

>> เดือน กันยายน 2566

>> เดือน ตุลาคม 2566

>> เดือน พฤศจิกายน 2566

>> เดือน ธันวาคม 2566

>> เดือน มกราคม 2567

>> เดือน กุมภาพันธ์ 2567

>> เดือน มีนาคม 2567