work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ข้อบังคับ,คำสั่ง,ประกาศ

ประกาศ สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ป) 001/2562 เรื่อง วันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ - พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ)

- ที่ สคท.(ป) 002/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2562 - 2563 (สมัยที่ 19)

- ที่ สคท.(ป) 003/2562 เรื่อง วันหยุดทำการ สมาคมค้าทองคำ (เป็นกรณีพิเศษ - วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)

- ที่ สคท.(ป) 004/2562 เรื่อง วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปี 2563

 

คำสั่ง สมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 002/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมดูแลและพัฒนาธุรกิจทองคำ

- ที่ สคท.(ค) 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม