work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

วารสารทองคำ

ทองคำ Vol.60 (รอ) ทองคำ Vol.59 (รอ) ทองคำ Vol.58
ทองคำ Vol.57 ทองคำ Vol.56 ทองคำ Vol.55
ทองคำ Vol.54 ทองคำ Vol.53 ทองคำ Vol.52
ทองคำ Vol.51 ทองคำ Vol.50 ทองคำ Vol.49
ทองคำ Vol.48 ทองคำ Vol.47 ทองคำ Vol.46
ทองคำ Vol.45 ทองคำ Vol.44 ทองคำ Vol.43
ทองคำ Vol.42 ทองคำ Vol.41 ทองคำ Vol.40
ทองคำ Vol.39 ทองคำ Vol.38 ทองคำ Vol.37
ทองคำ Vol.36 ทองคำ Vol.35 ทองคำ Vol.34
ทองคำ Vol.33 ทองคำ Vol.32 ทองคำ Vol.31
ทองคำ Vol.30 ทองคำ Vol.29 ทองคำ Vol.28
ทองคำ Vol.27 ทองคำ Vol.26 ทองคำ Vol.25
ทองคำ Vol.24 ทองคำ Vol.23 ทองคำ Vol.22
ทองคำ Vol.21 ทองคำ Vol.20 ทองคำ Vol.19
ทองคำ Vol.18 ทองคำ Vol.17 ทองคำ Vol.16
ทองคำ Vol.15 ทองคำ Vol.14 ทองคำ Vol.13
ทองคำ Vol.12 ทองคำ Vol.11 ทองคำ Vol.10
ทองคำ Vol.09 ทองคำ Vol.08 ทองคำ Vol.07
ทองคำ Vol.06 ทองคำ Vol.05 ทองคำ Vol.04
ทองคำ Vol.03 ทองคำ Vol.02 ทองคำ Vol.01