*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

5 ลักษณะบุคคลต้องสงสัยในขบวนการฟอกเงิน

ณ วันที่ 04/04/2567

ทองคําเป็นทรัพย์สินมีค่า เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังสามารถนําทองคำที่ซื้อมาแล้วกลับไปขายคืนเป็นเงินสด ตามร้านค้าทองคำทั่วไป ถือเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงมาก

 

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงที่มิจฉาชีพที่ได้เงินมาจากการกระทําความผิด จะเลือกใช้ทองคำและอัญมณี มาเป็นทางผ่านในการฟอกเงิน เพื่อเปลี่ยนสภาพเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ให้เป็นเงินที่สามารถนําไปใช้ในระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งยากแก่การสืบหาร่องรอยในภายหลัง 

 

แล้วมีพฤติกรรมใดบ้างที่ควรพิจารณาตรวจสอบการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นทางผ่านในการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ 

 

จึงขอสรุป 5 ลักษณะของบุคคลต้องสงสัยในการฟอกเงิน ดังนี้ 

 

1) บุคคลที่ถือเงินสดจํานวนมาก

บุคคลที่ถือเงินสดจํานวนมาก มาซื้ออัญมณีเพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มีลูกค้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ที่จะนิยมซื้อสินค้าด้วยเงินสดจำนวนมากขนาดนั้น

 

2) บุคคลที่อ้างกับทางร้านว่าได้ของมาอย่างถูกกฎหมาย 

บุคคลที่นําอัญมณีเพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับมาขายให้กับร้านค้า โดยบอกว่าได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้านค้าอาจสังเกตจากพฤติกรรมของลูกค้า หรือสังเกตจากสินค้าที่ลูกค้าได้นำมาขาย ว่ามีเกณฑ์เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยในกระบวนการฟอกเงินหรือไม่

 

3) บุคคลที่หลีกเลี่ยงการตอบคําถาม

บุคคลที่หลีกเลี่ยงการตอบคําถามเกี่ยวกับที่มาของเงินจํานวนมาก หรือตอบคําถามที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าได้เงินมาจากการกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลีกเลี่ยงการตอบคําถามถึงที่มาของสินค้า ที่นํามาขายให้กับทางร้าน

 

4) บุคคลที่มีการทําธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน 

บุคคลที่มีการทําธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน ในกรณีที่ผู้ค้าพอจะทราบถึงฐานะทางการเงินของลูกค้า

 

5) กรณีพบว่าเป็นบุคคลที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานรัฐได้แจ้งไว้ 

กรณีพบว่า ผู้ประสงค์จะทําธุรกรรม (ลูกค้า) มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการกระทําความผิดที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบอาชีพ ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ สํานักงาน ปปง. อย่างเร่งด่วน

 

 

แหล่งข้อมูล 

https://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/resolution_16-2.pdf


ภาพถ่ายโดย David McBee จาก Pexels : https://www.pexels.com/th-th/photo/730547/