*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ร้านทองใช้เครื่องชั่งให้ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค!

ณ วันที่ 17/05/2567

ตามที่ทาง กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ (เรื่อง การใช้เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่แสดงค่าได้เองที่มีลักษณะการแสดงค่าแบบดิจิทัลในการชั่งเพื่อซื้อขายปลีกทองคำ ลงวันที่ 30 มกราคม 2549) กำหนดให้ใช้เครื่องชั่งแบบ 2 ตำแหน่ง ที่เจ้าหน้าที่ได้ตอกประทับติดตรึง “ตราครุฑ” บนเครื่องชั่ง เพื่อแสดงว่าเครื่องชั่งนั้น ๆ ได้รับการตรวจสอบรับรองแล้วว่า “ถูกต้อง” เพื่อใช้ในการชั่งซื้อขายทองคำ ทั้งนี้ เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 1 ตำแหน่ง ก็ยังสามารถใช้งานภายในร้านได้ตามปกติ แต่ห้ามนำมาใช้ในการชั่งซื้อขายทองให้กับลูกค้า โดยมีละเอียด ดังนี้

1. กำหนดให้ เครื่องชั่งจะต้องมีค่าอ่านละเอียด 0.01 กรัม และต้องวางในที่ผู้ซื้อและผู้ขายมองเห็นได้ชัดเจนทั้ง 2 ฝ่าย

2. เครื่องชั่งนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 25 วรรค 2 พรบ. มาตราชั่งตวงวัด)

3. หากไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตามมาตรา 70 แห่ง พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน20,000 บาท

 

เครื่องชั่ง 1 ตำแหน่ง

 

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง